Sandbox

Test Latex

<m>$k_{+}k_{-} \pm \sigma$ </m>